Skïemtjehïejmh jïh håksoegåetieh Röörosen tjïeltesne guesside dåastoeh

Pressebïevnese Röörosen tjïelte:

Skïemtjehïejmh jïh håksoegåetieh Röörosen tjïeltesne guesside dåastoeh, mohte ajve sjïehtedimmien mietie. Dååjrehtimmeste daejrebe gellie guessieh giesege båetieh. Daan jaepien sïjhtebe guessiem lïhke fualhkan gaertjiedidh.

Tjoerebe skïemtjijh skïemtjehïejmine jïh håksoegåetine vaarjelidh jïh ih maehtieh mïnnedh jis:

  • Datne sovhtine jallh almetjinie orreme mij suetiem åtneme
  • Datne ålkoerïjhkesne dah minngemes 10 biejjieh orreme. Seamma jis datne Sveerjesne orreme.

Pressebïevnese Röörosen tjïelteste: Göökte almetjh Bïenjedaelesne leah Covid-19 åådtjeme.

Pressebïevnese Röörosen tjïelteste:

Tjïeltedåaktere Röörosen tjïeltesne Anne Lajla Westerfjell Kalstad lea bïevnesem åådtjeme göökte almetjh Bïenjedaelesne leah Covid-19 åådtjeme.

Vierhtiedibie vaahra Covid-19 Röörosisnie åadtjodh lea stuerebe goh aarebi orreme. Daate eevtiedimmie veanhtadibie gosse suetie Jïemhten jïh Herjedaelien dajvesne haasene.

Lea nasjovnaale raerieh ollede Sveerjese feeledh, jis ij leah joekoen daerpies. Mujhtiehtibie ollh gellie almetjigujmie årroeh, bïssh gïetide jïh ollh olkese vaedtsedh gosse skïemtje.

Saemiedigkieraerie 1,388 millijovnh joekede bæjhkoehtæmman saemien musihkeste jïh vueleste

Luhkieakte bæjhkoehtimmieh leah dåarjoem saemiedigkieraereste åådtjeme juktie saemien musihkem jïh vueliem bæjhkoehtidh daan ohtsemeboelhken, jïh hijven jïh gelliesåarhts sjaangerh dej gaskem mah ohtseme jïh dåarjoem åådtjeme.

Ulmie dåarjoejgujmie lea hijven saemien musihkem eevtjedh mij dïllesasse sjædta gaajhkesidie. Daan
jaepien dåarjoem vadteme dovne daajbaaletje jïh aerpievuekien saemien musihkese.

– Saemien musihke lea vihkeles jïh sjïere bielie mijjen kultuvreste. Ohtsemh jïh dåarjoeh vuesiehtieh jïjnje gieltege heannede daennie suerkesne. Gellie sjaangerh leah meatan jïh gellie artisth jolle njieptjesne, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Saemiedigkieraerie Henrik Olsen. Guvvie: Kenneth Hætta.

Dej gaskem mah dåarjoem åådtjeme lea Emil Karlsen albuminie «Jovssai mu niegus». Karlsen lij Riddu Riđđun noere artiste 2019 jïh lea jïjtjemse vuesiehtamme goh væjkele laavlometjaelije gieltegs tjoejeguvvine jïh hijven buektemevuekine.

– Joekoen hijven maehtedh noere artisth dåarjodh goh Emil. Daate lea akte mijjen artistijste mestie joe jïjnjem hijven govleme, jïh manne aavodem vuejnedh gosse jåarhka jïjtjemse evtiedidh, Olsen jeahta.

Dåarjoe vadtasovveme dovne orre jïh aarebi saemien artistide. Dej gaskem dåahkan Ozas gusnie åabpetjeguaktah Sara Marielle Gaup Beaska jïh Risten Anine Gaup lægan meatan.

– Ozas joe spealadamme jieniebinie scenine dovne Saepmesne jïh jeatjah lehkesne Nöörjesne jïh gellie goltelæjjah leah bæjhkoehtimmien mietie gihtjeme daehtie dåehkeste. Sjollehke gosse bæjhkoehtimmie båata dejstie daelie, Henrik Olsen jeahta.

Dåarjoe aaj vadtasovveme bæjhkoehtimmide joejkeminie, dej gaskem akte bæjhkoehtimmie maanavueliejgujmie maam Amundsen River-Hood studio jïh Bernt Mikkel Haglund, jienebi aerpievuekien joejkijigujmie ektine leah dorjeme.

– Mijjieh geerjene ihke dan jeenjesh leah vueliem meatan vaalteme aerpievuekien jallh daajbaaletje musihken sïjse, saemiedigkieraerie jeahta.

Dåarjoeöörnegen, Bæjhkoehtimmie vueleste jïh saemien musihkeste, mubpie ohtsememierie lea golken 1.b. 2020.

Daate tabelle vuesehte luhkieakte bæjhkoehtimmieh leah dåarjoem saemiedigkieraereste åådtjeme. Guvvie: Saemiedigkie.