Daan asken maanajskuvlelearohkh leah 288 000 sæjroeh lohkeme

Daan asken maanajskuvlelearohkh Plassjesne mejtie gaahtjemem Sommerles meatan årroeh, leah 288 000 sæjroeh lohkeme. Daate jienebe goh evtebe giesien.

-Mijjen lea statistihke man gellie sæjroeh fïerhten learohkh leah lohkeme, jïh daelie maanajskuvlelearohkh Plassjesne leah 288 000 sæjroeh lohkeme. Daan jaepien 253 learohkh gaahtjemem meatan årroeh jïh 30 learohkh mejtie eah aalkeme lohkedh, mohte göökte askh aajmene, gærjagåetieåvtehke Ellen Vibeke Solli Nygjelten jeahta.

Dïhte jeahta daan jaepien gellebe learohkh mejtie gaahtjemem Sommerles meatan årroeh.

-Daan jaepien gaahtjemisnie mijjen lea 79% jienebe learohkh jïh 19% jienebe gærjah mejtie learohkh leah lohkeme. Daan jaepien mijjieh joekoen tjetskehke orreme koronavijrusen gaavhtan, jïh tjoerimh onnetje jeatjhlaakan barkedh. Provhkebe «kickoff» utnedh gusnie tjaelije daennie dajvesne fealede jïh Sommerles:en bïjre sopteste, mohte daan jaepien idtji gåeredh daam darjodh. Dannasinie digitaale versjovnem skuvlide dorjeme, dïhte jeahta.

Learohkh Sommerles:sne ovmessie digitale vadtesh vitnieh mejtie gærjagåeteste veedtjieh. Learohkh maehtieh ovmessie vaadtesidie veeljedh. Dah åadtjoeh govledh gåessie dah leah nuekies XP tjöönghkeme jïh dellie maethieh vaadtesem veedtjedh, bibliotekaare Mari Snortheim jeahta.

Sommerles lea bibliotekaari lohkemekampanje maanajskuvlelearohkidie giesie-eejehtallemisnie. Solli Nygjelten jeahta maanah mejtie gærjide giesie-eejehtallemisnie luhkieh, væjkelåbpoe sjidtieh aaj skuvlesne lohkedh. Lohkehtæjjah vihtesjieh magkerh learohkh mejtie lohkemegaahtjemem meatan orreme, Solli Nygjelten minngemosth jeahta.

Daan giesien 1/3 sæjhta gåetesne eejehtalledh

Pressebïevnese Frende Forsikring:ste

Gellie almetjh eah edtjh ålkoerïjhkese fealadidh, mohte naanh frijjevåhkoeh edtjieh utnedh. 1/3 sæjhta gåetesne eejehtalledh. Daate goerehtimmie Norstat:ste vuesehte.

Daesnie mijjieh sïjhtebe eejehtalledh (Gaaltije: Frende-goerehtimmie)

  1. Eejehtalleme gåetesne, 27%
  2. Jïjtje hæhtjosne, 22%
  3. Bïjle-eejehtalleme, 17%
  4. Staare-eejehtalleme Nöörjesne, 6%

-Eejehtalleme gåetesne ij leah seamma goh ov-rovne eejehtalleme. Dej minngemes aski bijjeli gellie almetjh leah orre ïedtjide gaavneme mejtie aaj sijhtieh giesie doekoe gïehtelidh, kommunikasjovneåvtehke Frende Forsikring:sne, Heidi Tofterå Slettemoen jeahta.

Njoktjen raejeste gellie almetjh leah asteme gåetiem buvnedh. Frende-goerehtimmie vuesehte koronatijje doekoe 33% leah gåetiem jallh såafoem buvneme.

-Hijven dan soe gellie almetjh sijhtieh gåetesne årrodh jïh gåetiem buvnedh. Kaanne ij dan nåake gåetesne eejehtalledh gænnah, dïhte jeahta.

Gellie almetjh bïjle-eejehtallemem veeljieh

Dallahmasten 1/5 jeahta daan jaepien bïjle-eejehtallemem sæjdta.

-Domtebe gellie almetjh sijhtieh bïjle-eejehtallemem utnedh juktie dej minngemes våhkoej bijjeli gellie leah ohtseme mejtie buektiehtibie veasoe-bïjlem tjirkedh, faageåvtehke Frende:sne, Roger Ytre-Hauge jeahta.

Gellie almetjidie voestes aejkien edtjieh guhkies vuejedh jïh Ytre-Hauge jeahta vihkeles eensilaakan jïh mojhteleslaakan vuejedh.

Vihkeles åeredh jïh byöpmedidh

Bård Morten Johansen Trygg Trafikk:sne barka jïh dan leah tjïelke raerieh guktie maahtah bïjle-eejehtallemem gïetedidh.

-Vihkeles fealadimmiem soejkesjidh, njaelkieslaakan åeredh jïh nuekies byöpmedidh, juktie dellie aelkebe vuejedh jïh tryjjedidh, dïhte jeahta.

4/10 almetjh leah tjïervesisnie sygkeldamme

Pressebïevnese Trygg Trafikk:ste

Jienebe goh 4/10 almetjh leah tjïervesisnie sygkeldamme jïh 2/10 eah hjelmem nuhtjh. Trygg Trafikk jïh Tryg Forsikring lægan sygkeldæjjaj nåake-voeth jïh voeth goerehtamme.

43% jiehtieh dah leah geeruvisnie sygkeldamme. Daate Trygg Trafikk ij lyjhkh. Ij gååvnesh naanh formelle promilleraaste sygkeldæjjide, mohte dej lea joekoen dïedte eensilaakan sygkeldidh.

-Gosse tjïervesisnie dellie geervebe doemesjidh, risikoem guarhkedh jïh dov båasarimmie naåkebe sjædta. Dellie kaanne vaarege jeatjah almetjidie sjædtah. Dannasinie tuhtjebe datne byörh sygkelen bïjre ussjedidh seammalaakan goh bijlen bïjre ussjedh: Aellieh tjïervesisnie vuejieh, gaskesadtemeåvtehke Trygg Trafikk:sne, Ann-Helen Hansen jeahta.

2/10 eah hjelmem nuhtjh

54% jiehtieh dah iktegisth hjelmem nuhtjieh gosse sygkeldeminie, jïh 19% jiehtieh dallahmasten iktegisth hjelmem nuhtjieh. Læjhkan dallahmasten 2/10 – 19% jiehtieh dah ij gåessie-gih hjelmem nuhtjieh.

-Hijven evtiedimmie rïektes haaran jaårhka, jïh gellie almetjh guarkoeh hjelmh vihkeles jïh daerpies datnem vaarjelidh. Mohte onnetje håjnoes vuejnedh 2/10 eah hjelmem nuhtjh, Ann-Helen Hansen jeahta.

Hjelmem nuhtjebe gosse maanajgujmie sygkeldibie

Dallahmasten 9/10 – 86% jiehtieh dah hjelmem nuhtjieh gosse maanajgujmie sygkeldieh.

-Hijven vuejnedh dan doe gellie sijhtieh åvteguvvie maanide årrodh. Mohte mujhtieh vihkeles aaj hjelmem nuhtjedh gosse ih maanajgujmie sygkeldh, gaskesadtemeraeriestæjja Tryg Forsikring:sne, Torbjørn Brandeggen jeahta.

Daelie turisth maehtieh diekie båetedh!

Gaskevåhkoen, snjaltjen 1. biejjien Erzscheidergaarden vihth rïhpeste. Barkijh Erzscheidergaarden:sne jiehtieh giesie doekoe gellie almetjh edtjieh båetedh jijjedidh.

-Gaskevåhkoen raejeste mijjieh Erzsheidergaarden rïhpeste juktie dellie gaajhkesh dovnesh leah bååstede barkose båeteme. Mijjieh daejrebe gellie turisth båetieh jijjedidh jïh dellie tjoerebe vihth rïhpestidh, fïerhtenbeajjetje åvtehke Erzscheidergaarden:sne jïh Vertshuset:sne, Connie Hjelmseth jeahta.

Daenbien barkijh tjåanghkenin rïhpestimmiem soejkesjidh, Hjelmesth jeahta.

-Daenbien voestes tjåanghkoe gusnie gaajhkesh dovnesh ektesne. Daelie naakenh edtjieh bïssedh jïh gaskevåhkose illedh, jïh jurjiehtæjja edtja aeredsbeapmoealternatijide goerehtidh juktie ibie edtjh buffet utnedh. Mijjieh åehpies aeredsbeapmoen dïehre jïh gegkestibie buektiehtibie njaelkies aeredsbeapmoem hoksehtidh. Njaelkies laejpieh Trygstad:ste jïh aaj onnetje baahke beapmoe, dïhte jeahta.

Hjelmseth jeahta onnetje gïjre orreme, mohte almetjh leah jienebe fealadamme goh voestegh bïlli.

-Rovnegs tsiehkie orreme, jïh geerve orreme juktie mijjieh tjoerin gellie barkijh permittereradidh. Vuejnebe gellie almetjh sijhtieh fealadidh jïh daate tsiehkie buerebe orreme goh voestegh ussjedin. Suehpeden 4. biejjien Vertshuset rïhpesti, mohte dillie åadtjoejin 23 tjïehtjelh 38 tjïhtjelistie rïhpestidh, jïh åadtjoejin barre aeredsbeapmoem hoksehtidh. Mohte bearjadahken raejeste åadtjobe abpe Vertshuset rïhpestidh jïh aaj åadtjobe gaskebiejjiebeapmoem hoksehtidh, dïhte jeahta.

Sjïere skuvlejaepie

Hilde Knudsen lea rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne, jïh voestes skuvlejaepie orre skuvlesne onnetje jeatjhlaakan orreme goh veanhtadi.

Koronavijrusen gaavhtan Röörosen jåarhkeskuvle aaj tjoeri steegkedh, jïh lohkehtæjjah, learohkh jïh jeatjah barkijh skuvlesne tjoerin digitaale ööhpehtimmie nuhtjedh.

-Lij joekoen rovnegs gaajhide skuvlh jïh maanajgïerth jijjen bïjjelen steegkedh. Dillie ussjedin – Mij daelie edtjebe darjodh? Manne garmeres juktie lohkehtæjjah, learohkh jïh jeatjah barkijh joekoen væjkeles orreme gåeteste barkedh jïh Skype:m nuhtjedh, rektovre Hilde Knudsen jeahta.

Jalhts digitaale skuvleaarkebiejjie evtiedimmiem viehkehte, Knudsen jeahta digitaale ööhpehtimmie ij leah seamma goh ööhpehtimmie skuvlesne, gusnie learohkh jïh lohkehtæjjah maehtieh buerebe gaskestalledh.

Dj iDJa sæjhta åarjelsaemiengïelem lutnjedh – orre laavlome åarjelsaemiengïelesne dorjeme

Daan biejjien mijjieh åadtjoejimh daejredh Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Markus Thonhaugen, gie åehpies goh Dj iDJa, edtjijægan åarjelsaemien laavlomem ektine luejhtedh. Luejhtemebiejjie snjaltjen 24. biejjien jïh Dj iDJa aavode daam laavlomem «Im veasoeh» luejhtedh. Dj iDJa jeahta evtebe giesien eelki tjoejegïeje laavlomasse darjodh.

Åarjelsaemien lea Markus Thonhaugen:en vaajmoen lïhke

Daennie guvvesne Dj iDJa. Guvvie: Oliver Rønning.

Dj iDJa lea åehpies saemien aartiste Saepmesne jïh dïhte gellie laavlomh dorjeme. Dïhte noerhtesaemie, mohte lea åarjelsaemien dajvesne byjjenamme, jïh satne jeahta tuhtjie vihkeles aaj åarjelsaemiengïelem lutnjedh. Satne jeahta dan leah gellie åarjelsaemien voelph jïh åarjelsaemien lea Thonhaugen:en vaajmoen lïhke.

-Mov barkoen tjïrrh manne pryövem pruvvie tradisjovni gaskese bïgkedh. Jïh vueliem/laavlomem orre jïh kaanne daaletje vuartasjæjjide gåhtsajehtedh. Manne gegkestem buektehtem jienebh almetjidie åarjelsaemien kultuvrem gonnoeh gïelem vueptestehtedh, Markus Thonhaugen//Dj iDJa jeahta.

«Im veasoeh»

Thonhaugen jeahta Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell:ine evtebe giesien åahpeni jïh dunnie Klemetspelet:sne dah guaktah åssjalommesinie klæhtoehtigan luste orreme sinsitnine laavenjostedh. Evtebe giesien Thonhaugen eelki laavlominie barkedh. Jeahta guhkiem laavlominie barkeme jïh gellien aejkien lea tjoejegïejem jeatjahtahteme. Njoktjen Sørfjell laavlomem toelhkesti jïh teekste laavlomasse tjeeli. Njoktjen raejeste dah guaktah lægan jïjnjem laavlominie barkeme jïh Grammy-vitnie Jeff Sojka lea laavlomem bietskiedamme. Daan våhkoen Jeff Sojka laavlome dejtie guaktide seedti jïh daelie «Im veasoeh» lea riejries.

Snjalten 24. biejjien Thonhaugen jïh Sørfjell orre laavlome «Im veasoeh» luejhtiejægan. Tjaktjege Dj iDJa:n voestes EP båata, mij lea aartistine ÅVLA (Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell) dorjeme. Dah edtjieh rïhpestimmiekonseerte Måehvesne öörnedh.

-EP:sne gellie orre laavlomh! Manne jïjnjem aavodem illedahkem vuesiehtidh, Thonhaugen minngemosth jeahta.

Daate Dj iDJa. Guvvie: Julie E. Strand Thonhaugen.

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Dj iDJa edtjijægan orre laavlome åarjelsaemiengïelesne luejhtedh.

Snjaltjen 24. biejjien Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Dj iDJa edtjijægan orre laavlomem luejhtedh. Laavlome åarjelsaemiengïelesne jïh dan nomme «Im veasoeh». Njoktjen dah guaktah eelkigan laavlominie barkedh jïh rætnoe edtjijægan dam laavlomem luejhtedh.

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jeahta dah guaktah Markus Thonhaugen, gie lea Dj iDJa, Klemetspelet:sne åahpenigan. Sørfjell:en laevie Ole-Henrik Lifjell jïh Markus Thonhaugen ektine byjjenigan jïh dah guaktah aaj lægan laavlomh ektine tjaaleme jïh luejhteme. Dannasinie Sørfjell jeahta lij iemie Thonhaugen:inie laavenjostedh. Sørfjell jeahta Dj iDJa lea laavlomen tjoejegïeje aarebi dorjeme jïh dillie Sørfjell åadtjoeji teekstem tjaeledh jïh vueliem darjodh. Dïhte jeahta daate «housebeat» lij riekte jïh buerie, jïh dellie maa laavlomem sjïdti.

Daate Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell sov gaptine. Guvvie: Jïjtje.

Maehtebe ovmessie vuekieh laavlomem guarhkedh

-Naakenh sijhtieh ussjedidh daate laavlome båatsoen jïh gïjrejuhtemen bïjre. Jeatjah kaanne ussjedieh laavlomen dïjre lea veasodh. Manne ussjedem laavlomen dïere lea ovnohkens byjresisnie veasodh, gusnie vaahra slibnjehkem aajhta jïh aaltoe pryövoe sov slibnjehkem vaarjelidh. Miesehken nænnoes baadtehtahke laavlomisnie vååjnoe, Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jeahta.

Dïhte jeahta idtji leah buektehtamme daam laavlomem Markus Thonhaugen bielelen darjodh. Aaj jeahta Dj iDJa joekoen væjkeles DJ gie saemien gïelide damta.

Daate laavlome vihkeles sutnjien

Daate laavlome lea åarjelsaemiengïelesne tjaalasovveme jïh Sørfjell jeahta åarjelsaemiengïele lea sov vaajmoegïele mij sæjhta bååstede vaeltedh. Dïhte jeahta musihkh, jïh sjïere vuelieh, leah joekoen vihkeles sov åarjelsaemiengïelese. Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell Jillen-Njaarjeste båata jïh raaktan daelie bïegkefaamoeh sov fuelhkien sïjtesne tseegkesovveminie. Jeahta nåake domtoe jïh laavlomen nomme «Im veasoeh» buerkeste guktie industije, goh bïegkefaamoeh, båatsoem jïh aalmetjidie dæjpa. Juktie Sørfjell jeahta gellie boelvi bijjeli dah iktegish tjoerin gæmhpodh.

-Daate laavlome vihkeles munnjien. Idtjim sïjhth barre musihkem darjodh jïh dellie rijries, mohte ussjedem byörebe vielie åarjelsaemiengïele mijjen fïerhtenbeajjetjegïelesne utnedh, jïh musihke lea vihkeles mijjen fïerhtenbeajjetjegïelese. Mijjen leah gellie væjkeles åarjelsaemien aartisth, mohte lea tjïehtjele jienebe. Jis edtjebe mijjen gïelem nænnoestidh tjoerebe jienebe aarenah utnedh gusnie maehtebe mijjen gïelem govledh, Sørfjell jeahta.

Sæjhta båetije boelvide viehkiehtidh

Sørfjell sæjhta båetije boelvide viehkiehtidh domtedh dej lea vyörtegs gïele, jïh ij barre skuvlegïele jallh gåetiegïele, mohte gïele mij byögkelesvoetesne veasoe.

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jeatjah åarjelsaemien aartisth earohte jïh jeahta dej barkoe, laavlomh jïh vuelieh joekoen vihkeles. Naanh åarjelsaemien aartisth dijjieh maehtede goltelidh leah v.g.: Marja Helena Fjellheim Mortensson, Jon Henrik Fjällgren, Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, Frode Fjellheim, Sara Hermansson.

Skïemtjehïejmh jïh håksoegåetieh Röörosen tjïeltesne guesside dåastoeh

Pressebïevnese Röörosen tjïelte:

Skïemtjehïejmh jïh håksoegåetieh Röörosen tjïeltesne guesside dåastoeh, mohte ajve sjïehtedimmien mietie. Dååjrehtimmeste daejrebe gellie guessieh giesege båetieh. Daan jaepien sïjhtebe guessiem lïhke fualhkan gaertjiedidh.

Tjoerebe skïemtjijh skïemtjehïejmine jïh håksoegåetine vaarjelidh jïh ih maehtieh mïnnedh jis:

  • Datne sovhtine jallh almetjinie orreme mij suetiem åtneme
  • Datne ålkoerïjhkesne dah minngemes 10 biejjieh orreme. Seamma jis datne Sveerjesne orreme.

Pressebïevnese Röörosen tjïelteste: Göökte almetjh Bïenjedaelesne leah Covid-19 åådtjeme.

Pressebïevnese Röörosen tjïelteste:

Tjïeltedåaktere Röörosen tjïeltesne Anne Lajla Westerfjell Kalstad lea bïevnesem åådtjeme göökte almetjh Bïenjedaelesne leah Covid-19 åådtjeme.

Vierhtiedibie vaahra Covid-19 Röörosisnie åadtjodh lea stuerebe goh aarebi orreme. Daate eevtiedimmie veanhtadibie gosse suetie Jïemhten jïh Herjedaelien dajvesne haasene.

Lea nasjovnaale raerieh ollede Sveerjese feeledh, jis ij leah joekoen daerpies. Mujhtiehtibie ollh gellie almetjigujmie årroeh, bïssh gïetide jïh ollh olkese vaedtsedh gosse skïemtje.

Saemiedigkieraerie 1,388 millijovnh joekede bæjhkoehtæmman saemien musihkeste jïh vueleste

Luhkieakte bæjhkoehtimmieh leah dåarjoem saemiedigkieraereste åådtjeme juktie saemien musihkem jïh vueliem bæjhkoehtidh daan ohtsemeboelhken, jïh hijven jïh gelliesåarhts sjaangerh dej gaskem mah ohtseme jïh dåarjoem åådtjeme.

Ulmie dåarjoejgujmie lea hijven saemien musihkem eevtjedh mij dïllesasse sjædta gaajhkesidie. Daan
jaepien dåarjoem vadteme dovne daajbaaletje jïh aerpievuekien saemien musihkese.

– Saemien musihke lea vihkeles jïh sjïere bielie mijjen kultuvreste. Ohtsemh jïh dåarjoeh vuesiehtieh jïjnje gieltege heannede daennie suerkesne. Gellie sjaangerh leah meatan jïh gellie artisth jolle njieptjesne, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Saemiedigkieraerie Henrik Olsen. Guvvie: Kenneth Hætta.

Dej gaskem mah dåarjoem åådtjeme lea Emil Karlsen albuminie «Jovssai mu niegus». Karlsen lij Riddu Riđđun noere artiste 2019 jïh lea jïjtjemse vuesiehtamme goh væjkele laavlometjaelije gieltegs tjoejeguvvine jïh hijven buektemevuekine.

– Joekoen hijven maehtedh noere artisth dåarjodh goh Emil. Daate lea akte mijjen artistijste mestie joe jïjnjem hijven govleme, jïh manne aavodem vuejnedh gosse jåarhka jïjtjemse evtiedidh, Olsen jeahta.

Dåarjoe vadtasovveme dovne orre jïh aarebi saemien artistide. Dej gaskem dåahkan Ozas gusnie åabpetjeguaktah Sara Marielle Gaup Beaska jïh Risten Anine Gaup lægan meatan.

– Ozas joe spealadamme jieniebinie scenine dovne Saepmesne jïh jeatjah lehkesne Nöörjesne jïh gellie goltelæjjah leah bæjhkoehtimmien mietie gihtjeme daehtie dåehkeste. Sjollehke gosse bæjhkoehtimmie båata dejstie daelie, Henrik Olsen jeahta.

Dåarjoe aaj vadtasovveme bæjhkoehtimmide joejkeminie, dej gaskem akte bæjhkoehtimmie maanavueliejgujmie maam Amundsen River-Hood studio jïh Bernt Mikkel Haglund, jienebi aerpievuekien joejkijigujmie ektine leah dorjeme.

– Mijjieh geerjene ihke dan jeenjesh leah vueliem meatan vaalteme aerpievuekien jallh daajbaaletje musihken sïjse, saemiedigkieraerie jeahta.

Dåarjoeöörnegen, Bæjhkoehtimmie vueleste jïh saemien musihkeste, mubpie ohtsememierie lea golken 1.b. 2020.

Daate tabelle vuesehte luhkieakte bæjhkoehtimmieh leah dåarjoem saemiedigkieraereste åådtjeme. Guvvie: Saemiedigkie.