Suehpeden 17. biejjien Plassjesne. Guvvie: Tove Østby.

Daan biejjien: Guvvieh Plassjeste

Tsåahka bielie luhkie daan jaepien raajroe Malmplassen:ste eelki. Daesnie naanh guvvieh suehpeden 17. biejjien heevehtimmeste. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!

Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Guvvie: Tove Østby
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+