Guvvie: Friluftsflokken

Daesnie 15 namhtah apph mejtie hijven meatan vaeltedh gosse ålkone vaanterdeminie

Pressebïevnese Norsk Friluftsliv:ste

Datne onterdh gåabph sïjhth ålkone vaanterdidh, jallh jis ebrie sjædta? Gellie ovmessie mobijle-apph gååvnesieh mejtie datnem viehkiehtieh fealadimmiem soejkesjidh.

Daelie gellie almetjh leah giesie-eejehtallemem aalkeme. Daejtie mobijle-apph aevhkies dutnjien jis edtjh vaeresne vaanterdidh, jaevrien bealesne gööledh jallh gåhtjanimmieseangkosne lïegkedidh.

-Giesege gellie almetjh lyjhkoeh ålkone vaanterdidh jïh mijjieh gegestibie naanh daejstie appijste buektiehtieh datnem viehkiehtidh. Mohte mujhtieh jis dov mobijle jaama dellie daah apph eah maethieh datnem viehkiehtidh. Gosse edtjh ålkone vaanterdidh dellie vihkelommes datne vihtem meatan vaaltah, generaaletjaelije Norsk Friluftsliv:sne Lasse Heimdal jeahta.

Daesnie 15 namhtah apph mejtie hijven meatan vaeltedh gosse edtjh ålkone vaanterdidh:

Ih daejrieh gåabph sïjhth vaanterdidh? Vuartesjh daejtie appide!

 • UT.no: Den Norske Turistforening lea daam appen dorjeme. Daate appe jïh aaj nehtesæjroe. Daesnie datne 12.000 fealadimmie-raerieh gaavnh jïh 1.200 hæhtjoeh gaajhkene lehkesne laantesne.
 • GodTur: Daate fealadimmie-appe kaarhte jïh aaj fealadimmie-raerieh vuesehte. Daate aaj appe jïh nehtesæjroe. Datne åadtjoeh aaj ovmessie gööthsijjieh, ræhpas hæhtjoeh jïh laavkomesijjieh gaavnh. Friluftsrådenes Landsforbund jïh Statskog lægan daam appem dorjeme.
 • Outt: Fealadimmie-appe mij ovmessie sijjieh jïh darjomh vuesehte.
 • DNT SjekkUt: Daejnie appine maahtah tjeakoes jïh ovnohkens sijjide gaavjedh. Maahtah dov nommem digitaale guessiegærjesne tjaeledh jïh dov dååjrehtsh sosijaale meedijasne juekedh.
 • Trimpoeng: Trimpoeng lea aelhkie fealadimmiegaahtjeme mij datnem skodtedahta vielie ålkone vaanterdidh.
 • Norgeskart: Daennie appesne åadtjoeh gellie såarhth kaarhtide vuartasjidh. Datne topografihkeles kaarhte jïh jaevriekaarhte Statens Kartverk:ste åadtjoeh. Datne aaj maahtah Google:en satellitte-kaarhtem veeljedh.

Vuartesjh vearolde

 • Pent.no: Datne ih daejrieh guktie vearolde? Daennie appesne åadtjoeh vearoldh Yr:ste jïh Storm:ste vuejnedh.
 • Dukkert: Datne funhterdh jis galmes tjaetsie jaevresne? Daate appe vuesehte man gellie graderh jaevresne jis sïjhth laavkodh.

Goebperh jïh gööledh

 • Digital soppkontroll: Daate appe vuesehte magkerh goebperh maahtah byöpmedidh jïh ij. Datne aaj maahtah ovmessie goebperi bïjre lohkedh jïh guvvide vuejnedh.
 • NJFF: Daennie appesne maahtah ovmessie gueliej bïjre lohkedh jïh lïeredh gusnie dah årroeminie. Maahtah guelie-laahpa inatur.no åestedh.

Sinsitnine lustestalledh

 • Kul Tur: Daate orre appe DNT:ste gusnie maanah maehtieh darjomidie registreradidh jïh poengh tjöönghkedh. Daennie appesne 45 ovmessie darjomh jïh dellie lustebe sjædta maanajgujmie ålkone vaanterdidh.
 • Stolpejakten: Daennie appesne datne ovmessie staavrah gaavnh gosse vaanterdeminie. Staavrah staaresne, voenesne, skåajjesne jïh vaeresne.
 • Viltappen: Svenska Jägerförbundet lea daam appem dorjeme jïh daejnie maahtah vielie informasjovne juvri bïjre govledh.
 • WhatBird: Funhterdh magkeres ledtie datne govlh? Daennie appesne maahtah daam lïeredh!

Datne viehkiem daarpesjh?

Hjelp 113: Daate appe Norsk Luftambulanse:ste joekoen aevhkies jis viehkiem daarpesjh. Datne maahtah neavroesentraalese rïnghkedh jïh viehkiem åadtjodh. Daate appe gaajhkesh dovnesh byöroeh utnedh!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+