Daennie guvvesne njieljie åarjelsaemien nïejth mejtie gaptam pruvhieh. Guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen.

Daesnie dah orre Gïeleviehkieh

Don asken Gïelem Nastedh gellebe Gïeleviehkieh ohtsedi. Uktsie åarjelsaemien noerh ohtsemem tjeelin jïh daelie mijjieh daejrebe gieh dah orre Gïeleviehkieh leah. Daesnie dah orre Gïeleviehkieh:

  • Sanna Sofie Granefjell (Plassje)
  • Hilma Dunfjeld Mølnvik (Snåase)
  • Elli-Jonna Irmelin Joma (Snåase)
  • Jenny-Krihke Bendiksen (Glååmose jïh Prahke)
  • Jon Anta Eira-Åhrén (Snåase)
  • Jonna Dunfjeld Mølnvik (Snåase)
  • Maria Gunilla Påve Wilks (Snåase)
  • Mia Erika Sparrok (Namsskogan)
  • Neila-Issat Påve Wilks (Snåase)

Daan våhkoen jïh båetijen våhkoen mijjieh åadtjobe Gïeleviehkiejgujmie instagrammesne åahpanidh juktie fïerhten biejjien dah edtjieh dej bïjre soptsestidh. Instagramme-profjilen nomme Gïeleviehkie.

Mij lea Gïeleviehkie-prosjeekte?

Gïeleviehkie lea prosjeekte mij Gïelem Nastedh Snåasesne evtebe jaepien eelki. Dan prosjeekten ulmie lea åarjelsaemiengïelem lutnjedh jïh sjïere noeride dïjpedh saemiestæmman. Dah noerh edtjieh ovmessie guvvieh jïh videovh Instagrammesne bïejedh jïh åarjelsaemiengïelem soptsestidh. Dah aaj edtjieh ovmessie saemien öörnemidie dåeriedidh, v.g. Raasten Rastah Plassjesne jïh Gïelevåhkoe Snåasesne.

Vuertesjh Instagrammesne jïh Gïeleviehkiejgujmie åahpenh!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+