HUNT

Datne leah åajaldehteme HUNTem vaestiedidh? Rætnoe minngemes biejjie maahtah vaestiedidh!

Sïjhth viehkine årrodh vihkeles healsoedotkeminie mij maahta buerebe jieledem gellide almetjidie vedtedh? Rahkan 15. biejjien ts. 15.00 lea minngemes biejjie åadtjoeh HUNTem vaestiedidh.

Mij HUNT Trööndelagesne
HUNT, healsoegoerehtimmie Noerhte-Trööndelagesne daelie abpe Trööndelagese væjrene.
HUNT lea akte dejstie veartenen stööremes årrojegoerehtimmijste jïh akte mijjen
vihkielommes gaaltijijstie juktie daajroem almetjehealsoen bïjre Nöörjesne åadtjodh. Daate
healsoegoerehtimmie sæjhta vihkeles daajroem vedtedh healsoen, jieledekvaliteeten jïh
jieledetsiehkiej bïjre, jïh orre daajroem vedtedh jïh buerebe almetjehealsoepolitihkem jïh
radtjoesåbpoe healsoedïenesjh evtiedidh båetijen aejkien.

Mijjieh dov viehkiem daarpesjibie – meatan sjïdth HUNT:sne
Golken/rahkan akte stoerre healsoegoerehtimmie dorjesåvva gaajhkesidie mah leah bijjelen 18 jaepien båeries jïh Trööndelagen åarjelraedtesne årroeh. Datne leah bööredimmiem gihtjemegoerine ektine åådtjeme goh sms jallh påastesne, jïh mijjieh gegkiestibie datne sïjhth bielietæjmoem nuhtjedh vaestiedidh.

Viehkiem daarpesjh HUNT:em vaestiedidh? Dellie maahtah viehkiem åadtjodh mijjen viehkiedïenesten luvnie. Daesnie praktihkeles viehkiem åadtjoeh gihtjemegoerem dov vaestiedassigujmie dievhtedh jih dam deelledh:

Hoksehtimmiekontovre, Bergmannsgata 23, Røros
• Gaskevåhkoen, golken 23. jïh 30. b. ts 12.00 raejeste 14.00 raajan
• Gaskevåhkoen, rahkan 6. jïh 13. b. ts. 12.00 raejeste 14.00 raajan
• Daesnie maahtah aaj PC:m löönedh juktie meatan årrodh goerehtimmesne
Praahken byjjenimmie- jïh voengejarnge, Borgosveien 2, Praahke
• Gaskevåhkoen, golken 23. b. ts. 12.00 raejeste 14.00 raajan
• Gaskevåhkoen, rahkan 6. b. ts. 10.00 raejeste 14.00 raajan
Viehkie gåetesne
Maahtah viehkiem åadtjodh gåetesne jis ih buektehth Rørosen jallh Praahken gåajkoe vuelkedh.
• Ringkh 72 41 94 00 juktie latjkoem darjodh viehkien bïjre gåetesne.

Rahkan 15. biejjien ts. 15.00 lea minngemes biejjie åadtjoeh HUNTem vaestiedidh. Skodth varki vaestiedidh!

Sïjhth vielie daejredh?
Sïjhth vielie daejredh HUNT:n bïjre, jeatjah goerehtimmiej bïjre HUNT:n tjïrrh jïh guktie HUNT:n materijaale dotkemeprosjektine åtnasåvva? Mijjen nedtesæjrojne jienebh bïevnesh aarebi HUNT-goerehtimmiej jïh dotkemesaerniej bïjre gaavnh jïh bïevnesh dotkijidie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+