Daate Markus Thonhaugen//Dj iDJa. Guvvie: Vilde Bratland Erikstad.

Dj iDJa sæjhta åarjelsaemiengïelem lutnjedh – orre laavlome åarjelsaemiengïelesne dorjeme

Daan biejjien mijjieh åadtjoejimh daejredh Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Markus Thonhaugen, gie åehpies goh Dj iDJa, edtjijægan åarjelsaemien laavlomem ektine luejhtedh. Luejhtemebiejjie snjaltjen 24. biejjien jïh Dj iDJa aavode daam laavlomem «Im veasoeh» luejhtedh. Dj iDJa jeahta evtebe giesien eelki tjoejegïeje laavlomasse darjodh.

Åarjelsaemien lea Markus Thonhaugen:en vaajmoen lïhke

Daennie guvvesne Dj iDJa. Guvvie: Oliver Rønning.

Dj iDJa lea åehpies saemien aartiste Saepmesne jïh dïhte gellie laavlomh dorjeme. Dïhte noerhtesaemie, mohte lea åarjelsaemien dajvesne byjjenamme, jïh satne jeahta tuhtjie vihkeles aaj åarjelsaemiengïelem lutnjedh. Satne jeahta dan leah gellie åarjelsaemien voelph jïh åarjelsaemien lea Thonhaugen:en vaajmoen lïhke.

-Mov barkoen tjïrrh manne pryövem pruvvie tradisjovni gaskese bïgkedh. Jïh vueliem/laavlomem orre jïh kaanne daaletje vuartasjæjjide gåhtsajehtedh. Manne gegkestem buektehtem jienebh almetjidie åarjelsaemien kultuvrem gonnoeh gïelem vueptestehtedh, Markus Thonhaugen//Dj iDJa jeahta.

«Im veasoeh»

Thonhaugen jeahta Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell:ine evtebe giesien åahpeni jïh dunnie Klemetspelet:sne dah guaktah åssjalommesinie klæhtoehtigan luste orreme sinsitnine laavenjostedh. Evtebe giesien Thonhaugen eelki laavlominie barkedh. Jeahta guhkiem laavlominie barkeme jïh gellien aejkien lea tjoejegïejem jeatjahtahteme. Njoktjen Sørfjell laavlomem toelhkesti jïh teekste laavlomasse tjeeli. Njoktjen raejeste dah guaktah lægan jïjnjem laavlominie barkeme jïh Grammy-vitnie Jeff Sojka lea laavlomem bietskiedamme. Daan våhkoen Jeff Sojka laavlome dejtie guaktide seedti jïh daelie «Im veasoeh» lea riejries.

Snjalten 24. biejjien Thonhaugen jïh Sørfjell orre laavlome «Im veasoeh» luejhtiejægan. Tjaktjege Dj iDJa:n voestes EP båata, mij lea aartistine ÅVLA (Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell) dorjeme. Dah edtjieh rïhpestimmiekonseerte Måehvesne öörnedh.

-EP:sne gellie orre laavlomh! Manne jïjnjem aavodem illedahkem vuesiehtidh, Thonhaugen minngemosth jeahta.

Daate Dj iDJa. Guvvie: Julie E. Strand Thonhaugen.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+