Toini Bergstrøm. Guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen.

Don våhkoen Gïeleviermie Plassjesne öörnesovvi

Don våhkoen, rahkan 7. biejjien raejeste 8. biejjien raajan Gïeleviermie Plassjen hotellesne öörnesovvi. Aajege, Gïelem Nastedh, Gïeleaernie, Sïjti Jarnge jïh Gïeleaernie ektine berkin jïh Gïeleviermiem öörnin. Gellie almetjh dahkoe Plassjen hotellese böötin jïh Aajegen åejvie, Toini Bergstrøm lea joekoen madtjeles Gïeleviermien åvteste. Satne aaj jeahta Gïeleviermien ulmie lea maahtoem digkiedidh, saarnodh jïh sinsitneste lïeredh.

Gellie almetjh Gïelevearman böötin. Guvvie: Tore Østby.

-Manne tuhtjem Gïeleviermie hijven gåeredi, jïh daan jaepien aaj hijven programme. Voestes biejjien aamhtese lij guktie saemien gïelide skreejredh, jïh mubpien biejjien aamhtese lij åarjelsaemien gïelebarkoen bïjre. Tuhtjem luste govledh maam dah jeatjah gïelejarngh darjoeh jïh mejnie dah leah barkeminie. Juktie dellie mijjieh åssjalommesh åadtjobe mejnie mijjieh Plassjesne maehtebe barkedh, Toini Bergstrøm jeahta.

Toini Bergstrøm jeahta åarjelsaemien dajve dan soe stoere jïh dan åvteste vihkeles ektine jeatjah gïelejarngigujmie barkedh. Juktie Gïeleviermie lea gïeleareena dejtie mah leah saemiengïeline barkeminie. Toini jeahta Aajegen leah gïeleareena maanide, noeride jïh geervide, jïh gïeleareena gïelebarkijidie aaj daerpies jïh vihkeles. Gïeleviermien ulmie lea maahtoem digkiedidh jïh sinsitneste lïeredh.

Daate vïjhteden jaepien Gïeleviermie lea öörnesovveme. Voestes jaepien, 2011 Gïeleviermie aaj Plassjesne öörnesovvi, jaepien 2015 lij Snåasesne, jaepien 2017 lij Raarvihkesne jïh daan jaepien dillie daam seminaarem bist Plassjesne sjïdti.

-Mijjieh edtjebe jåarhkedh dejtie seminaaride öörnedh. Dellie mubpien aejkien, jaepien 2021 dellie Sveerjesne sjædta. Ibie daejrieh ennje gusnie Sveerjesne, kaanne Staaresne, mohte ibie daejrieh ennje, Toini Bergstrøm jeahta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+