Guvvie: Roger Bendiksen/Saanti Sijte.

Eolus Wind lea 75 bïegkefaamoeh Jillen-Njaarkesne tseegkeminie – Nååts båatsoe?

Jaepien 2016 NVE jeehti svïensk-tyske bïegkefaamoe-sïelte Eolus Wind åadtjoeji aelkedh bïegkefaamoeh Jillen-Njaarkesne bïgkedh, gusnie båatsoeburrieh bovtside juhtieh.

Daelie Eolus Wind lea 64 kilomeetere geajnoem vaaran bïgkeminie gusnie dah edtjieh 75 bïegkefaamoeh tseegkedh. 55 kvadraatekilomeeterh gåatome bovtside gaarvanieh. Torstein Appfjell lea Jillen-Njaarken åvtehke jïh NRK:se jeahta båatsoe Helgeland:sne lea jïjnjem gåatomelaante dasseme.

Daelie gïjrejuhteme lea aalkeme jïh joekoen geerve sjædta juktie dah tjuerieh industrijedajven tjïrrh juhtedh. Appfjell jeahta raeffiem vaajtelieh bovtside juhtedh. Eolus Wind lea uvtedamme mejtie båatsoeburrieh maehtieh krïevvh leessemebïjline jallh fergine saehtedh, mohte daam ij gåeredh juktie dah tjuerieh jïjtjh juhtedh.

Måantan Øyfjellet Wind AS jeehti bïegkefaamoebïgkeme lea daelie tjöödtjehtamme juktie båatsoeburrieh maehtieh bovtside juhtedh. ij-gie daejrieh man guhkiem Øyfjell Wind AS edtja bïgkemem tjöödtjehtidh. Mohte bovtsh tjuerieh suehpedsbaelien åvtelen juhtedh.

Gellie almetjh leah bïegkefaamoej vööste gïrreme, mohte læjhkan Eolus Wind åådtje 75 bïegkefaamoeh tseegkedh. Båatsoeburrieh jiehtieh ij gåeredh båatsojne barkedh gosse lea dan soe gellie bïegkefaamoeh dej sïjtesne. Juktie gåatome gaarvene jïh bovtsh eah maehtieh industrijedajven tjïrrh juhtedh.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+