Saemien tsïeglh 2019/2020: Maila Risten Bongo Dikkanen, Håkon Mudenia, Aina Haugom Nordfjell jïh Inga Solberg Åhrén. Guvvie: Saemien tsïeglh.

Gïeh dah orre saemien tsïeglh leah åadtjobe SALT:sne Oslovisnie daejredh

Njieljie orre saemien noerh leah saemien tsïegline skuvlejaapan 2020/2021 veeljesovveme. Márkomeannun alternatijve festivaalehïeljesne SALT:sne, Oslovisnie snjaltjen 24. biejjien ts. 19:30 åadtjobe daejredh gïeh dah orre saemien tsïeglh leah

Jaepien minngelde Aina Nordfjell, Inga Solberg Åhrén, Håkon Mudenia jïh Maila Risten Bongo Dikkanen edtjieh orrijidh saemien tsïeglh årrodh. Dah orre saemien tsïeglh leah luhkietjïjhtjeden boelhke saemien tsïegle-öörnegisnie.

-Manne joekoen gæjhteles daan jaepien åvteste, jïjnjem damteme jïh lïereme. Daate jaepie joekoen sjïere orreme juktie gaajhkh fealadimmieh skuvlide idtjin sjidtjh koronavijrusen gaavhtan, mohte libie digitaale buerkiestimmieh åtneme. Tsïeglejaepie lea vielie goh barre fealadimmie, Maila Risten Bongo Dikkanen jeahta, saemien tsïegle skuvlejaepesne 2019/2020.

Gïeh dah orre saemien tsïeglh leah åadtjobe SALT Art&Music:sne Oslovisnie daejredh. Márkomeannu alternatijve festivaale Oslovisnie öörnie, gusnie 200 almetjh maehtieh festivaalem dåeriedidh, juktie staeries festivaale ij sjïdth. Rektovre Sámi Allaskuvla, Laila Susanne Vars jïh staatetjaelije Maahtoedepartemeentesne Anja Johansen edtjijægan bæjjoehtimmiem dåeriedidh.

Saemien tsïeglh 2019/2020, Gaarrabielie: Maila Risten Bongo Dikkanen, Håkon Mudenia, Aina Haugom Nordfjell jïh Inga Solberg Åhrén. Guvvie: Saemien Tsïeglh.

Bæjjoehtimmien mænngan dah bakeries tsïeglh edtjieh festivaalelïhtsegidie konseertejijjen bijjelen vaedtsiehtidh. Bearjadahken Marja Mortenson, Kajsa Balto jïh DJ iDJa & Åvla edtjieh spealadidh. Laavadahken dah orre tsïeglh edtjieh stamma darjodh, jïh dellie KEiiNO jïh DJ Niilas edtjijægan spealadidh.

-Ibie daejireh ennje gïeh dah orre tsïeglh leah, mohte Oslovisnie edtjebe dejgujmie årrodh. Laavadahken gosse dah edtjieh konferansieride årrodh, mijjieh edtjebe dejtie viehkiehtidh jïh raeriestidh, Håkon Mudenia jeahta, saemien tsïegle skuvlejaepesne 2019/2020.

Dorjehtimmie noereste noerese. Saemien tsïeglh-öörnege leah jaepien 2004 minngelden gååvnesamme. Sámi Allaskuvla daam öörnegem stuvrie jïh Kommunaale- jïh orrestehtemedepartemente prosjeektem dårje. Tjakten saemien tsïeglh studijem «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» luhkieh. Dan mænngan ovmessie jåarhkeskuvlide Nöörjesne fealadieh jïh saemien kultuvri bïjre leerehtieh.

Sápmi Allaskuvla nasjovnaale njoelkedassh jïh restriksjovh hulkie. Iktegisth mijjieh eensilaakan vierhtiedimmieh healsoebyjjesfaamoen raerien mietie darjoeh. Juktie suetie Oslovisnie jïh Nöörjesne vearrebe sjædta, ibie maehtieh bæjjoehtimmie naemhtie darjodh. Mijjen leah alternatijve soejkesjimmieh bæjjoehtæmman jis tjoerebe bæjjoehtimmiem jeatjahdehtedh, Anne Britt Klemetsen Hætta jeahta, institutteåvtehke Sámi Allaskuvlesne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+