Ramona Kappfjell Sørfjell jïh Anne-Marja Jannok Koma lægan "gïeleviehkie". Guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen.

Gïelem Nastedh orre Gïeleviehkie ohtsede

Voerhtjen 2. biejjien Gïelem Nastedh dan Facebook-sæjrosne tjeeli orre Gïeleviehkie ohtsede. Datne 15-25 jaepien båeries, Trööndelaagesne årroeminie jïh maahtah åarjelsaemiengïelem soptsestidh, dellie Gïelem Nastedh sæjhta datne edtjh ohtsedh Gïeleviehkie sjïdtedh!

Prosjeekte lea onnetje jeatja aarebi boelhkeste, juktie daennie boelhkesne Gïeleviehkie-prosjeektesne Gïelem Nastedh sæjhta jeenebh noerh goh Gïeleviehkie. Daelie Gïelem Nastedh sæjhta medtie 10 noerh goh Gïeleviehkie jïh Gïelem Nastedh sæjhta gåabpatjahkh nïejth jïh baernieh edtjieh ohtsedh Gïeleviehkie sjïdtedh.

Inger Marit Eira-Åhrén lea ektievoete åvhtege saemien ektievoete – gïele jïh kultuvre Snåasen tjïeltesne, jïh dïhte jeahta:

-Daejnie prosjeektine eelkimh juktie ibie ulmiedåehkiem råakh; noerh mah leah 15 jaepien jïh båarasåbpoe. Dannasinie lij daerpies orre nuepiem darjodh Aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie doekoe. Mijjieh guajhtsadimh dah mah bööremes noeride soptsestieh leah noerh, dillie mijjieh eelkimh daejnie prosjeektine barkedh. Daan prosjeekten ulmie lij åarjelsaemiengïelem gåhtsajehtedh lustes gïeline. Mijjieh 7 ohtsijh åadtjoejimh jïh vierhtiedimmiemoenehtse njieljie Gïeleviehkie veeljin, Inger Marit Eira-Åhrén jeahta.

Eira-Åhrén jeahta daan jaepien dah leah konseeptem jeatjahtahteme. Juktie prosjeekte jåarhkasåvva jïh evtede goh Instagramme/sosijaale meedija-nuepie jïh nuepie goh gaavnedimmie, mohte ij tjoerh gåabpatjahkh nuepine viehkiehtidh. Gïelem Nastedh håhkesje dah mah sijhtieh Gïeleviehkie sjïdtedh aaj gaavnedæmman bööresuvvieh guvvide vaeltedh jïh nimhtie. Gïeleviehkie beetnegh åadtjoeh barkoen åvteste jïh aaj nuepiem gïeledåajrojne åadtjoeh jïh viehkie videjovh darjodh.

-Mijjieh aaj sïjhtebe ovmessie meedija-straategijigujmie barkedh jienebe åarjelsaemien meedijase åadtjodh, lokaale, regionaale jïh nasjovnaale.

Inger Marit Eira-Åhrén jeahta daenbien dah leah 8 ohtsijh åådtjeme jïh minngemes biejjie maahtah ohtsedh Gïeleviehkie sjïdtedh lea suehpeden 1. biejjien.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+