Ida Marie Bransfjell. Guvvie: Tove Østby

Ida Marie Bransfjell Gïelevåhkoen bïjre soptseste: -Kaanne maehtebe vielie dagkerh gïelevåhkoeh öörnedh

Daelie gïelevåhkoe riejries jïh joekoen hijven våhkoe orreme. Gïelevåhkoen doekoe gellieh almetjh gaajhkede lehkeste leah viehkiehtamme gïelide lutnjedh. Daennie dajvesne aaj jeenje heannadamme jïh iktedæjja åarjelsaemien reeremedajvesne, Ida Marie Bransfjell, jeahta ahte Gïelevåhkoe öövre vihkeles orreme åarjelsaemiengïelem jïh kultuvrem lutnjedh.

Iktedæjja åarjelsaemien reeremedajvesne, Ida Marie Bransfjell. Guvvie: Jïjtje

-Gïelevåhkoen mænngan mijjieh libie buerie moenedimmieh åådtjeme. Dah moenedimmieh vuesiehtieh ahte almetjh sïjhtieh vielie dagkerh öörnemh utnedh. Kaanne maehtebe vielie dagkerh gïelevåhkoeh öörnedh, juktie gaajhkesh dovnesh sïjhtieh dam öörneme utnedh, iktedæjja åarjelsaemien reeremedajvesne, Ida Marie Bransfjell jeahta.

Ida Marie aaj jeahta vihkeles ektesne Gïelevåhkoen bïjre barkedh. Jeahta vihkeles raasten rastah ektesne barkedh, juktie saemieh leah njieljie ovmessieh laantine. Bransfjell aaj jeahta båetije biejjide sæjhta v.g. vielie ektine dej saemiejgujmie Sveerjeste barkedh.

-Juktie Gïelevåhkoe lij dagkeres nasjovnaale ektiebarkoe jïh manne håhkesjem mijjieh maehtebe sinsitneste lïeredh. Minngeben aejkien håhkesjem jeenebh almetjh mejtie eah leah saemieh aaj sïjhtieh vielie viehkiehtidh mijjen gïelem jïh kultuvrem lutnjedh. Mohte tuhtjem Gïelevåhkoe lij hijven aalkoe mij maehtebe vielie båetije jaepide barkedh, Ida Marie Bransfjell jeahta.

Ida Marie aaj jeahta gaajhkesh dovnesh siebriedahkesne joekoen dïedte utnieh saemiengïelem jïh kultuvrem lutnjedh. Gïelevåhkoe lij joekoen hijven juktie dillie åadtjoejimh saemiengïelide fïerhten biejjien vuejnedh, govledh jïh lohkedh. Ida Marie aaj jeahta tuhtjie vihkeles ahte maanah jïh noerh åadtjoeh dej gïelh soptsestidh. Jïh ahte stoerre-siebriedahke vuesehte lea vihkeles gïelide lutnjedh.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+