NSR:en åvtehke Runar Myrnes Balto Roan:sne tjåådtje. Myrnes Balto:n duekesne bïgkefaamoeh.

Ij itjmiem bïegkefaamoen jïh båatsoen bïjre guarkah

Jååktan ålja- jïh energijeministere Tina Bru stoerredigkiebïevnesem bïegkefaamoej bïjre tjeeli. Runar Myrnes Balto, mij lea NSR:en åvtehke, meala stoerrediegkiebïevnese vuesehte reerenasse ij itjmiem guarkah.

-Ij naanh juerieh ihke bïegkefaamoe bovtsi gåatomem beajsta. Daate reaktaöörnege Frostating laakemaenniereakta aadtjegh jeahteme sov gïetedallemisnie bïegkefaamoebïgkemen bïjre Fovsenisnie. Læjhkan Reerenasse sjïehteladta vielie bïegkefaamoeh båatsoedajvine tseegkedh. Joekoen rovnege dah eah itjmiem vuejnieh, NSR:en åvtehke Runar Myrnes Balto jeahta.

NSR:en åvtehke Runar Myrnes Balto. Guvvie: Maria Louise Somby.

Dah minngemes jaepieh stoerre bïegkefaamoehsaakh saemien dajvesne orreme, mejtie naåke saemien dåårjehtimmieh vedteme. Stoerre gellientaale Saemiedigkesne lea neavroeheerrehkem geaseme jïh ussjedæsteme gaarsjelimmierasta lea jakseme.

-Fovsenisnie Storheia jïh Roan bïegkefaamoevierhtieh leah daelviegåatomidie beajsteme, jïh seamma Øyfjellet:sne Vefsn:sne deahpede. Aaj barka stoerre bïegkefaamoevierhtieh tseegkedh Finnmark:sne Tanan jïh Karasjoken gaskesne.

-Lea numhtie bïegkefaamoeh gåatomem beajsta. Dannasinie luhpieh båatsoem involveredh ij leah nukies. Reerenasse tjuara goltelidh mij båatsoe lea gellie jaepieh jeahteme, jïh dannasinie ij naanh bïegkefaamoeh edtjieh båatsoedajvine bigkedh, Myrnes Balto jåarhka.

Jååktan Stoerredigkie nænnoesti kaanne reerenasse edtja gaajhkide bïegkefaamoehkonsesjovnh tjïrrehtidh fiejlh gaavnedh, jïh kaanne mieriedimmieh bååstede vaeltedh. NSR:en åvtehke gegkeste reerenasse sæjhta daam hillem nuhtjedh jïh bïgkemem Øyfjellet:sne tjöödtjestidh.

-Sjïehtedimmie båatsojne råajvarimmien bïjre jïh båatsoem eevtjedh lea konsesjovnetsiehkie Øyfjellet:sne bigkedh. Daate daejrebe ij sjïdth, jïh åehpies lissiebïgkeme lea gïjrejuhtemem båatsose aareme. Daelie gegkestem reerenasse hillem Stoerredigkeste nuhtjie jïh konsesjovnem Øyfjellet:sne bååstede vaalta, Balto minngemosth jeahta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+