Maahtoe- jïh integreeringeministeere Guri Melby jeahta daan gijren ij naanh eksaamenh sjïdth.

Ij naanh njaalmeldh eksaamenh sjïdth

Preessebïevnese reerenasse

Daan gïjren ij naanh njaalmeldh, njaalmeldh praktihkeles jïh praktihkeles eksaamenh jåarhkeskuvline sjïdth. Dæjstan maahtoedepartemente daate preessebïevnesisnie jeehti.

Ij naanh njaalmeldh eksaamenh sjïdth juktie fylhkh tjuerieh privaatisteksameenh tjïrrehtidh.

-Mijjieh sïjhtebe eksaamenh tjïrrehtidh, goh mijjieh provhkebe, mohte fylhkh leah mijjese jeahteme tjoerebe prijoriteradidh. Vihkelommes learohkidie jåarhkeskuvline dah åadtjoeh eensilaakan elliesvïhnesjimmie jïh karakteerekåarhte, maahtoe- jih integreeringeministeere Guri Melby (G) preessebïevnesisnie jeahta.

Gaajhkh tjaaleldh eksaamenh jåarhkeskuvline jïh noereskuvline eah sjïdth gænnah. Daelie reerenasse aaj jeatjah eksaamenh gaptja. Dannasinie lohkehtæjjah maehtieh gaajhkh karakteerh minngemes ööhpehtimmievåhkoen bïejedh, maahtoedepartemente tjaala.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+