Guvvie: Åarjel-Saemiej skuvle.

Lohkehtæjjahbarkoeh Snåasesne

Snåasen skuvle, lohkehtæjjabarkoeh

Såemies gaertjiedimmine maahta raajan 310 % lohkehtæjjabarkoeh gååvnesidh Snåasen skuvlesne. 
Raajan 110 % lea annjebodts/sæjjasadtje barkoe, mestie 22 % lea sæjjasadtjebarkoe tjeahpoe jïh vætnosne noeredaltesisnie skuvlejaepien 2020-21.
Raajan 200 % maahta ihkuve barkojne sjïdtedh ööhpehtimmine maana- jïh noeredaltesisnie. Mijjieh lohkehtæjjah daarpesjibie sjïere.spes.ööhpehtimmine jïh mubpiengïelepedagogihkine, jïh sïejhmelohkehtæjjah mah ööhpehtimmiemaahtoem utnieh dejnie jeanatjommes faagine maana- jïh noeredaltesisnie.
Vielie bïevnesh barkoej bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie / rektovre Sissel Dyrstad 
Tell. 95768838.

Åarjel-Saemiej skuvle, lohkehtæjja

Såemies gaertjiedimmine 1 barkoe maahta gååvnesidh. 
Mijjieh joekoen pedagogh ohtsebe ööhpehtimmiemaahtojne åarjelsaemien gïelesne, eengelsken gïelesne, vitnedimmesne jïh eatnemefaagesne.
Mijjen lea maajhööhpehtimmie åarjelsaemien gïelesne jeatjah maadthskuvlide, vaajteles dååjrehtimmine maajhööhpehtimmeste.
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie / rektovre Hans Lindberg tell. 97978388.

Suaja Maaanagïerte 

Gïelebarkije

Suaja maanagïertesne akte 50 % barkoe åarjelsaemien gïelebarkijinie gååvnese, dejnie nuepine barkoestoeredahkem lissiehtidh.
Juktie ihkuve seehtemem åadtjodh lea daerpies kulturelle maadtojne jïh eensi gïelemaahtojne (byjjes / realmaahtoe). Aaj vaajteles dååjrehtimmine barkoste maanajgujmie.
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Hans Lindberg tell. 97978388. 

Pedagogeles åvtehke

Raajan 100 % barkoe pedagogeles åvtehkinie gååvnese annjebodts maanagïertejaapan 2020-21. Vaajteles ohtsijh daajroem utnieh åarjelsaemien gïelesne jïh kultuvresne, jis edtja ihkuve barkoem åadtjodh lea akte krïevenasse.
Jis ibie naan ohtsijh åadtjoeh maanagïertelohkehtæjjamaadtojne, akte sæjjasadtjebarkoe maahta ræhpas sjïdtedh faagebarkijasse /klahkese. Ohtsije tjuara ohtseminie bievnedh jis aaj dagkeres barkoem åhtsa. Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Hans Lindberg tell. 97978388.

Snåasen maanagïerte

Pedagogeles åvtehke Vinjebakken – sæjjasadtjebarkoe 80 % medtie njoktjen 21 raajan
Raajan 120 % faagebarkije / klahke (60 % x 2) Vinjebakken
Maanagïertelohkehtæjja, sjïereped. raajan 40 % (jis ræhpas sjædta)
Klahke sjiere.ped. raajan 40 % (jis ræhpas sjædta)
Maanagïerte stååkedimmiem jïh dam eadtjohke geerve almetjem jarngesne åtna
Vielie bïevnesh barkoej bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Anita Kjensteberg tell 97078208 jallh åvtehke Vinjebakken Ingunn Småli tell 932 89476.


Ektie barkojde:

Daerpies ohtsijigujmie gåabpegen tjoeleste.
Sijhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. 
Fleksijbele jïh væjkele lïhke laavenjostedh barkoevoelpigujmie.
Evtiedimmiem jarngesne åtna jïh lea vyljehke jarkelidh.
Beagkoehtimmie lea faamosne gaajhkide barkojde mah maehtieh ræhpas sjïdtedh skuvleaalkoven bïjre. 
Jis gujnh jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sijhtebe veeljedh dam mij lea unnebelåhkosne.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.
Orre barkijh tjuerieh orre vihtiestimmiem polliseste buektedh åvtelen aelkieh.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne.   Ohtsememierie: 24.04.20

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+