Lievenge, Lïevege, Leavangke jallh Lievangke? Magkeres nomme daate staare edtja åadtjodh? Guvvie: Lievengen tjïelte//Guri Marjane Sivertsen.

Magkeres nomme datne sïjhth «Levanger kommune» edtja utnedh? Tjïelte lea ræhpas govlehtimmieprieviem tjaaleme

Suehpeden 4. biejjien Lïevengen tjïelte lea ræhpas govlehtimmieprieviem tjaaleme jïh dan prievien nomme «Sørsamisk navn på Levanger kommune». Lïevengen tjïelten kultuvreåvtehke, Guri Marjane Sivertsen lea daam govlehtimmieprieviem tjaaleme. Govlehtimmieprievesne dïhte tjaala:

Voerhtjen 22. biejjien gïehtelimmiemoenehtse Lïevengen tjïeltesne saakine «PS 12/20 Sørsamisk navn på Levanger kommune«, daam mieriedimmiem nænnoesti:

«Mijjieh raeriem dåarjobe offisielle åarjelsaemien nomme Lïevengasse nænnoestidh. Daate saake govlehtæmman bïejebe jïh govlehtimmien minngemes biejjie lea ruffen 1. biejjien 2020.»

Lïevengen tjïelte aaj lea notaatem tjaaleme juktie dah leah ovmessie raerieh åådtjeme magkeres nomme «Levanger kommune» edtja åadtjodh. Govlehtimmien minngemes biejjie lea ruffen 1. biejjien. Ruffien 17. biejjien saake «PS 12/20 Sørsamisk navn på Levanger kommune» gïehtelimmiemoenehtsasse jåhta. Ruffien 24. biejjien saake tjïelteståvrose jåhta.

Daate govlehtimmie lea ræhpas jïh gaakhesh dovnesh maehtieh dej mïelide juekedh jïh burredh. Sivertsen lea notaatem tjaaleme gusnie tjåådtje magkerh raerieh Lïevengen tjïelte lea åådtjeme. Notaatesne Sivertsen tjaala:

Daennie prievesne ovmessie raerieh nommi bïjre mejtie libie faagefaagebyjresidie Noerhte universiteetesne jïh UIT:sne åådtjeme govlehtimmien åvtelen.

Ovmessie nommh mah leah provhkeme jallh maehtieh aktuelle årrodh:

  1. Lievenge/Lïevenge: Lievenge lea sïejhmemes vuekiem, mohte kaanne ij reaktoe vuekie gaaltijen gaavhtan jaepeste 1925 (Lagercrantz etter Nuhrsfjell). Vuekie Gustav Hasselbrink:en baakoegærjeste båata.
  2. Lïevege jïh Lievege: Daejtie vuekieh eah leah daenbien provhkeme. Mohte daah vuekieh leah faagealmetji gaskem digkiedamme juktie daah vuekieh buerebe tjoejesysteemine åarjelsaemiengïelesne goh Lievenge/Lïevenge.
  3. Leavangke/Leevangke: Daah leah Noerhte universiteeten nehtesæjrosne provhkeme. Vuekieh mah -Le jallh -Lee utnieh goh voestes tjaalesthtjomhpe ij gåeredh åarjelsaemien tjaelemegïelesne. Juktie daah vuekieh eah maehtieh oktegh trykkfot:sne åarjelsaemiengïelesne tjåadtjodh
  4. Lievangke: Daate vuekie lea kaanne jienebe reaktoe gaaltijen gaavhtan jaepeste 1925 (Lagercrantz etter Nuhrsfjell). Daate vuekie aaj buerie åarjelsaemien tjoejesysteemese jïh sojjehtimmiesysteemese sjïehtedamme. Gïeledotkije UIT:sne lea jeahteme ihke Lievangke kaanne båarasommes nomme åarjelsaemiengïelesne.

Daate tabelle tjïelten notaatesne tjåådtje jïh vuesehte ovmessie alternatijvh nommide tjaeledh:

Mujhtieh daate govlehtimmieprievie lea ræhpas jïh gaajheksh dovnesh maehtieh dej mïelide juekedh jïh burredh. Govlehtimmien minngemes biejjie lea ruffen 1. biejjien 2020.

Daate tabelle vuesehte ovmessie alternatijvh nommide tjaeledh. Daate tabelle aaj Lïevengen tjïelten notaatesne tjåådtje. Tabelle: Lïevengen tjïelte//Kultuvreåvtehke Guri Marjane Sivertsen.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+