Anja Thonhaugen jïh Emil Wainwright lægan orre vaarjoehmïerhkem MII LEAT dorjeme. Guvvie: MII LEAT

MII LEAT – Saepmien orre vaarjoehmïerhke

Anja Thonhaugen jïh Emil Wainwright lægan rætnoe jaepien barkeme orre saemien vaarjoehmïerhkem darjodh maam dah guaktah daelie luejhtiejægan.

Orre saemien vaarjoehmïerhken nomme «MII LEAT», mij abpe mïerhkem tjïelkeste: «MII LEAT» mij lea «mijjieh libie» noerhtesaemiengïelesne buerkeste mijjieh (saemieh) annje daesnie. Juktie mijjieh veaksehks jïh garmeres jïh daejnie vaarjoemïerhkine maahtah daam 24/7 vuesiehtidh. Aalkuvisnie saemien baakoeh jïh jiehtegh tråajjine jïh lijhkie-sjåarhtojne mah ideentitetem vuesiehtieh jïh maahtoem burrieh.

Emil Wainwright jïh tjeehpes tråajja mij lea åarjelsaemiengïelesne tjaaleme. Tråajjesne tjåådtje: Leam dïhte.
Guvvie: MII LEAT

-Mijjieh libie aaj veeljeme jeenjebh saemien gïeline mijjen vaarjojne tjaeledh: Mijjen lea gellie vaarjoeh noerhtesaemiengïelesne, tråajja åarjelsaemiengïelesne jïh lijhkie-sjåarhtoe gaahkine saemien gïeline. Ussjedh man lustes orreme mejtie jeenjebh almetjh såemies orre baakoeh gaajhkine saemien gïeline lïereme! Kaanne maehtebe jorkestimmiem darjodh, Anja Thonhaugen jeahta.

Manne gihtjem gubpede dej guaktaj åssjalommes bööti jïh Thonhaugen vaestede:

-Manne leam gellie jaepiej bijjeli aelhkie saemien jïh daaletje vaarjoeh ohtseme, jïh im rikti gaavneme. Manne jïjnjh tjaebpies vaarjoeh gaavneme, mohte ij naanh aelhkie jïh onne motijvh. Gosse månnoeh Emilh dan bïjre soptsestigan dillie faahketji daam gyjhtelassem åadtjoejigan: «mannasinie ibie barre prövh maam-akt darjodh?» jïh ij barre vuertedh goske naanh jeatjah almetjh daam darjoeh. Dan gaavhtan MII LEAT sjidti jïh månnoeh eelkigan åssjalommesem jïh produkteem evtiedidh. Månnoeh lean guhkies tæjmoe prosessine barkeme, jïh sjiere produseentem gaavnedh maam mijjen jåartan bïjre ussjede jïh etihkeles produksjovne åtna – jïh daate månnoeh lean gaavneme jïh månnoeh væjkeles viehkiehtæjjah gijhtien.

Anja Thonhaugen jïh veelkes lijhkie-sjåarhtoe Elsa Laula Renberg:ine.
Guvvie: MII LEAT

Væjkeles viehkiehtæjjaj åvteste Anja Thonhaugen jïh Emil Wainwright daelie maehtiejægan vaarjoemïerhkem MII LEAT luejhtedh:

-Mijjieh libie beetnegh Saemiedigkeste jïh Nordreisan tjïelteste åådtjeme, jïh beetnegh dejstie leah joekoen vihkeles monnese orreme vaarjoemïerhkem MII LEAT darjodh. Lea naa stoerre motivasjovne monnese gosse jeatjah almetjh dov åssjalommesem jaehkieh, dah guaktah jiehtiejægan.

Dej guaktaj soejkesje båetije biejjide lea stoerre:

-Aalkuvisnie mijjieh tjoerebe vuartasjidh guktie gåerede – mejtie naakenh sijhtieh mijjen produkteem utnedh, juktie ibie maehtieh jåarhkedh jis ij gie sijhth mijjen produkteem åestedh. Mohte jis almetjh sijhtieh mijjen vaarjojde utnedh dellie jåarhkebe produkteem evtiedidh. Mijjieh håhkesjibie maehtebe naan produksjovne Nöörjese juhtedh, jeatjah aktøvrigujmie barkedh jïh nimhtie. Mijjen stööremes ulmie lea gaajhesh almetjh Nöörjesne edtjieh unnemes 1 baakoeh saemiengïelesne lïeredh. Tijjen doekoe åadtjobe vuejnedh mejtie nimhtie sjædta, dah guaktah mojjehtægan.

Vaarjoemïerhken vaarjoeh gaskevïermesne gååvnesieh, juktie gaajhkesh dovnesh maehtieh daejtie vaarjojde åestedh.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+