Suehpeden 17.biejjien-raajroe don jaepien. Guvvie: Tove Østby.

Raajroe suehpeden 17.biejjien Plassjesne ij sjïdth

Preessebïevnese suehpeden 17. biejjien-moenehtsistie Plassjesne

Jååktan, daan jaepien suehpeden 17.biejjien-moenehtse lea nimhtie nænnoestamme:

Koronapaandemijen gaavhtan reereme lea gellie strïengke råajvarimmieh nænnoestamme mah suetiem heerredieh. V.g. Reereme lea nænnoestamme ibie åadtjoeh naanh kultuvre- jïh gaarsjeöörnemh ruffien 15. biejjien raajanöörnedh.

Dan åvteste, suehpeden 17. biejjien heevehtimmie Plassjesne ij tradisjovnelle sjïdth. Suehpeden 17.biejjien-raajroe ij sjïdth, seamma goh russe-raajroe, fuelhkie-show, stååkedimmie maanide Verket:sne jïh kinove Storstuggu:sne. Suehpeden 17.biejjien-öörnemh gusnie gellie almetjh leah tjåanghkan, eah sjïdth. Mohte læjhkan alternatijve heevehtimmie sjædta, juktie suehpeden 17. biejjien-moenehtse lea jeatja heevehtimmiem soejkesjeminie. Ibie daejrieh daelie magkeres heevehtimmie sjædta, mohte gåerede ussjedidh naanh digitaale heevehtimmie sjædta. Dijjieh åadtjode vielie heevehtimmien bïjre govledh gåessie moenehtse lea buerie soejkesjem soejkesjamme.

Plassje, voerhtjen 15. biejjien 2020

Reidun Roland/suehpeden 17.biejjien-moenehtsen åejvie Plassjesne

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+