Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell. Guvvie: Jïjtje.

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Dj iDJa edtjijægan orre laavlome åarjelsaemiengïelesne luejhtedh.

Snjaltjen 24. biejjien Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Dj iDJa edtjijægan orre laavlomem luejhtedh. Laavlome åarjelsaemiengïelesne jïh dan nomme «Im veasoeh». Njoktjen dah guaktah eelkigan laavlominie barkedh jïh rætnoe edtjijægan dam laavlomem luejhtedh.

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jeahta dah guaktah Markus Thonhaugen, gie lea Dj iDJa, Klemetspelet:sne åahpenigan. Sørfjell:en laevie Ole-Henrik Lifjell jïh Markus Thonhaugen ektine byjjenigan jïh dah guaktah aaj lægan laavlomh ektine tjaaleme jïh luejhteme. Dannasinie Sørfjell jeahta lij iemie Thonhaugen:inie laavenjostedh. Sørfjell jeahta Dj iDJa lea laavlomen tjoejegïeje aarebi dorjeme jïh dillie Sørfjell åadtjoeji teekstem tjaeledh jïh vueliem darjodh. Dïhte jeahta daate «housebeat» lij riekte jïh buerie, jïh dellie maa laavlomem sjïdti.

Daate Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell sov gaptine. Guvvie: Jïjtje.

Maehtebe ovmessie vuekieh laavlomem guarhkedh

-Naakenh sijhtieh ussjedidh daate laavlome båatsoen jïh gïjrejuhtemen bïjre. Jeatjah kaanne ussjedieh laavlomen dïjre lea veasodh. Manne ussjedem laavlomen dïere lea ovnohkens byjresisnie veasodh, gusnie vaahra slibnjehkem aajhta jïh aaltoe pryövoe sov slibnjehkem vaarjelidh. Miesehken nænnoes baadtehtahke laavlomisnie vååjnoe, Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jeahta.

Dïhte jeahta idtji leah buektehtamme daam laavlomem Markus Thonhaugen bielelen darjodh. Aaj jeahta Dj iDJa joekoen væjkeles DJ gie saemien gïelide damta.

Daate laavlome vihkeles sutnjien

Daate laavlome lea åarjelsaemiengïelesne tjaalasovveme jïh Sørfjell jeahta åarjelsaemiengïele lea sov vaajmoegïele mij sæjhta bååstede vaeltedh. Dïhte jeahta musihkh, jïh sjïere vuelieh, leah joekoen vihkeles sov åarjelsaemiengïelese. Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell Jillen-Njaarjeste båata jïh raaktan daelie bïegkefaamoeh sov fuelhkien sïjtesne tseegkesovveminie. Jeahta nåake domtoe jïh laavlomen nomme «Im veasoeh» buerkeste guktie industije, goh bïegkefaamoeh, båatsoem jïh aalmetjidie dæjpa. Juktie Sørfjell jeahta gellie boelvi bijjeli dah iktegish tjoerin gæmhpodh.

-Daate laavlome vihkeles munnjien. Idtjim sïjhth barre musihkem darjodh jïh dellie rijries, mohte ussjedem byörebe vielie åarjelsaemiengïele mijjen fïerhtenbeajjetjegïelesne utnedh, jïh musihke lea vihkeles mijjen fïerhtenbeajjetjegïelese. Mijjen leah gellie væjkeles åarjelsaemien aartisth, mohte lea tjïehtjele jienebe. Jis edtjebe mijjen gïelem nænnoestidh tjoerebe jienebe aarenah utnedh gusnie maehtebe mijjen gïelem govledh, Sørfjell jeahta.

Sæjhta båetije boelvide viehkiehtidh

Sørfjell sæjhta båetije boelvide viehkiehtidh domtedh dej lea vyörtegs gïele, jïh ij barre skuvlegïele jallh gåetiegïele, mohte gïele mij byögkelesvoetesne veasoe.

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jeatjah åarjelsaemien aartisth earohte jïh jeahta dej barkoe, laavlomh jïh vuelieh joekoen vihkeles. Naanh åarjelsaemien aartisth dijjieh maehtede goltelidh leah v.g.: Marja Helena Fjellheim Mortensson, Jon Henrik Fjällgren, Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, Frode Fjellheim, Sara Hermansson.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+