Guvvie: Röörosen tjïelte.

Saemiedigkieraerie saemien maanajgïertide jïh saemien goevtesidie daaroen maanajgïertine dåårje

Goevten raejeste suehpeden raajan Saemiedigkieraerie lea 7,4 millijovh kråvnah 23 saemien maanajgïertide jïh 9 saemien goevtesidie daaroen maanajgïertine dåårjeme.

Mikkel Eskil Mikkelsen. Guvvie: Tore Østby.

Doarjoen ulmieh leah råajvarimmieh mejtie saemien kultuvrem jïh aerpievuekiem nænnoestieh.

-NOU 2016:18 Vaajmoegïele jeahta saemien maanajgïerth vihkelommes råajvarimmie saemien gïelem nænnoestidh jïh vaarjelidh. Maanajgïertesne maanah aelkieh gïelem lïeredh, jïh maanah leah båetije biejjide gïeleutnijh. Dannasinie joekoen vihkeles daah maanajgïerth maanaj saemien gïelem, kultuvrem, tradisjovnem jïh identiteetem nænnoestieh, saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) jeahta.

634 maanah noerhtesaemien maanajgïertefaaleldahke åadtjoeh, 31 maanah julevsaemien maanajgïertefaaleldahke åadtjoeh jïh 37 maanah åarjelsaemien faaleldahke åadtjoeh. Dellie 702 saemien maanah faaleldahkeh åadtjoeh mejtie saemien gïelem, kultuvrem jïh aerpievuekiem nænnoestieh.

2019 raejeste 2020 raajan gellebe åarjelsaemien maanah saemien maanajgïertefaaleldahkem åadtjoeh. Aaj gellebe maanah Romsesne saemien maanajgïertefaaleldahkem åadtjoeh.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+